Informacje szczegółowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm. dalej jako: „RODO”) przekazujemy Pani/Panu następujące informacje:

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLHOZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymankowie przy ul. Głównej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 000002480, REGON: 001342079, NIP: 526-021-04-58 (dalej jako: „Administrator”). Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

– listownie na adres: Szymankowo, ul. Główna 9, 82-224 Lichnowy

– przez e-mail: sekretariat@polhoz.pl

  1. Cele przetwarzania, zakres oraz podstawa prawna przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu w celu świadczenia na Pani / Pana rzecz przez Administratora danych usług lub w celu przekazywania przez Administratora na Pani / Pana rzecz informacji.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych lub zawarta umowa.

  1. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji usługi lub udzielenia informacji oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej usługi lub udzielenia informacji, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń.

  1. Odbiorcy danych

Administrator będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.

Administrator nie przekazuje natomiast danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw trzecich.

  1. Prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych

Przysługują Pani/Panu  następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

(1)     prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

(2)     prawo dostępu do danych osobowych,

(3)     prawo żądania sprostowania danych osobowych,

(4)     prawo żądania usunięcia danych osobowych,

(5)     prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

(6)     prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

(7)     prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Dzięki czemu możliwe jest przesłanie tych danych innemu administratorowi danych lub żądanie, aby Administrator przesłał Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody;

(8)     prawo wycofania zgody, tj. w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody możliwe jest wycofanie zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na wskazany powyżej adres korespondencyjny lub adres e-mail, a także poprzez niniejszy link [link].

(9)     prawo wniesienia skargi do organu, tj. przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z praw, o których mowa w punktach (1) – (7), proszę skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe w ustępie 1 powyżej).